Renew Now

Are you looking for

 

Chapters FormingVisit a Chapter

Follow us :

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

BNI provides a positive, supportive, and structured environment for the development and exchange of quality business referrals. It does so by helping you build personal relationships with dozens of other qualified business professionals.

Last year, members of BNI passed millions of referrals that generated billions of dollars of business for each other.  Belonging to BNI is like having dozens of salespeople representing your business, and in return you are representing their businesses. What goes around comes around. If I help you, you'll help me and we will both benefit as a result.

Networking requires commitment. The most successful chapters of BNI are comprised of participants who are sincerely committed to helping one another through networking. They are a team. As a participant in BNI, you are responsible for complying with the policies and guidelines of the organization.

 

What You Should Know

 • Weekly meetings last for 90 minutes. Members need to arrive on time and stay for the entire meeting.
 • Only one person from each professional specialty is accepted into a chapter of BNI.
 • All participants must represent their primary occupation.
 • Attendance is critical. If you cannot attend a meeting, you may send a substitute.

Benefits

 • Increased exposure to many other business professionals
 • Substantially increase business through referrals
 • Learn to effectively talk about your business
 • Sharpen your presentation skills
 • Participation in up to 52 networking meetings per year
 • New Member Packet: Business card book, name badge holder, orientation CD, BNI pin
 • SuccessNet newsletters with educational material on networking, public speaking, and business
 • Member Success Program workshop
 • Advanced Education Series workshops
 • Leadership Team Training
 • Participation in business tradeshows
 • Participation in local conferences
 • And much, much more!

Membership Investment

There is an initial application fee, annual membership dues, and chapters may have a venue fee. Please see the chapter Secretary/Treasurer for exact information. When you apply to participate in BNI your application will be reviewed by the chapter's Membership Committee and you will be notified of the status before the next meeting.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Η BNI παρέχει ένα θετικό, υποστηρικτικό, και  δομημένο περιβάλλον για την ανταλλαγή ποιοτικών παραπομπών στις επιχειρήσεις. Αυτό το επιτυγχάνει βοηθώντας σας να χτίσετε προσωπικές σχέσεις με δεκάδες άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Πέρυσι, τα μέλη της BNI πέρασαν χιλιάδες παραπομπές, οι οποίες δημιούργησαν εργασίες μεταξύ των μελών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων! Το να ανήκετε στην BNI είναι σαν να έχετε δεκάδες πωλητές που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση σας, και σε ανταπόκριση εσείς αντιπροσωπεύετε την επιχείρηση τους. Αν σας βοηθήσω, θα με βοηθήσετε και εσείς, και ως αποτέλεσμα θα επωφεληθούμε και οι δύο.

Δικτύωση απαιτεί δέσμευση. Τα πιο επιτυχημένα chapters της BNI αποτελούνται από συμμετέχοντες οι οποίοι ειλικρινά έχουν δεσμευθεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον μέσω της δικτύωσης. Είναι μια ομάδα. Ως συμμετέχοντες  στην BNI, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές της οργάνωσης.

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε                

 • Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις διαρκούν 90 λεπτά. Τα μέλη πρέπει να φθάνουν στην ώρα τους και παραμένουν για όλη την διάρκεια της συνάντησης.
 • Μόνο ένα άτομοαπό κάθε επαγγελματική ειδικότητα είναι αποδεκτή σε ένα chapterτηςBNI.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιπροσωπεύουν  το πρωταρχικό επάγγελμα τους.
 • Η παρακολούθηση είναι κρίσιμη. Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε σε συνεδρίαση, μπορείτε να στείλετε ένα αντικαταστάτη.

 

Τα Οφέλη

 • Η αυξημένη προβολή σε πολλούς άλλους επαγγελματίες
 • Ουσιαστική αύξηση κύκλου εργασιών μέσω παραπομπών
 • Μαθαίνετε να μιλάτε αποτελεσματικά για την επιχείρησή σας
 • Αναπτύσσετε τις ικανότητές σας για παρουσίαση
 • Συμμετέχετε  σε μέχρι και 52 συναντήσεις δικτύωσης ανά έτος
 • Πακέτο Νέου Μέλους:Καρτελοθήκη ΒΝΙ, θήκη ταυτότητας, CD προσανατολισμού, καρφίτσα BNI
 • Ενημερωτικά δελτία SuccessNet με εκπαιδευτικό υλικό για, τη δικτύωση, τη δημόσια ομιλία, και τις επιχειρήσεις
 • Εργαστήριο MemberSuccessProgram
 • Σειρά Εργαστηρίων Προηγμένης Εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση Ομάδας Ηγεσίας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις επιχειρήσεων
 • Συμμετοχή σε τοπικά συνέδρια
 • Και πολλά, πολλά άλλα!

Επένδυση μελών

Υπάρχει ένα αρχικό τέλος αίτησης, η ετήσια συνδρομή μέλους, και τα chapters μπορούν να έχουνδιάφορα έξοδα για χώρους συναντήσεων. Παρακαλούμε δείτε τον Γραμματέα / Ταμία του chapter για ακριβείς πληροφορίες. Όταν κάνετε αίτηση για να συμμετάσχετε στην BNI, η αίτησή σας θα εξεταστεί από την Επιτροπή Μελών του chapter και θα ενημερωθείτε για την κατάσταση πριν την επόμενη συνεδρίαση.